Rekisteri- ja tietosuojaseloste Tämä on Sairaanhoito- ja terveyspalvelut MinnaStinan henkilötietolain (10 ha 24§) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 24.5.2018 ja viimeisin muutos 25.5.2018.

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen. 

 1. Rekisterinpitäjä 
Sairaanhoito- ja terveyspalvelut MinnaStina Yhteystiedot:
Sippolankuja 19
04430  JÄRVENPÄÄ

Rekisteristä vastaavan yhteystiedot 
Sairaanhoito- ja terveyspalvelut MinnaStina / Minna Altén, yrittäjä 
045-8023232
minna.alten@minnastina.fi

2. Rekisterin nimi
Yrityksen asiakasrekisteri ja verkkopalvelun käyttäjärekisteri

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on
  •     henkilön suostumus
  •     sopimus tai asiakassuhde, jossa rekisteröity on osapuolena
  •     rekisterinpitäjän oikeutettu etu (esim. asiakasuhde)
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito ja markkinointi.  

4. Rekisterin tietosisältö 

 Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, yritys/organisaatio, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), tiedot tilatusta palvelusta ja niiden muutoksista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot. Kerätyt tiedot säilytetään vain sen ajan kun se on toiminnan kannalta merkityksellistä tai lain mukaan välttämätöntä.    

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www.lomakkeella lähetetystä viestistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista joissa asiakas tai hänen edunvalvojansa luovuttaa tietoja.  

6. Rekisteröidyn oikeudet

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tietojen korjaamista 
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterin pitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). 

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet  
Rekisterillä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä, jos tietojen käsittely ei ole tarpeellista.  Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.  On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa (mm. kirjanpitolaki ja potilasasiakirjojen säilyttämistä koskeva laki). 

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset 

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille eikä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Tietojen luovuttamisesta viranomaisille sovitaan kirjallisesti erikseen asiakassuhteessa olevien asiakkaiden kanssa.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden henkilöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. 

9. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 

10. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.